Warning: mysql_get_server_info(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/mislide/public_html/velobg.org/ruse/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_dbfunctions.php on line 10

Warning: mysql_get_server_info(): A link to the server could not be established in /home/mislide/public_html/velobg.org/ruse/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_dbfunctions.php on line 10

Част от предложенията на Вело-Русе за публичност в Интернет НЕ СЕ приемат на ОС

На тази страница може да намерите извадка от протокола от заседанието на Общинския съвет. В него може да се прочетат мотивите за отхвърляне на няколко предложения на Вело-Русе по “Правилник за организацията и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”. Неприятно и необяснимо остава отхвърлянето без аргументи на част от поправките… Преценете сами.
Пълният текст на третото заседание може да намерите на сайта на Общински съвет Русе или от директната връзка за изтегляне. По-долу следва съкратена извадка, макар ние да препоръчваме на всеки да прочете пълния документ, за да си направи извод за механизма на приемане на решения в новия ни общински съвет…


ПРОТОКОЛ № 3

ОТ ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРОВЕДЕНО НА 15 ДЕКЕМВРИ 2011Г., НАЧАЛО 9:00 ЧАСА

От общо 51 общински съветници присъстваха 48,

Точка 2

Приемане на Правилник за организацията и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – к.л. 3

Проф. В. Пенчев: … Съгласно изискванията на закона той беше публикуван в срок, след което по време на комисиите бяха постъпили и някои допълнителни предложения в писмен вид за изменение и допълнение на така предложения правилник. Това наложи да направим четвърто заседание в понеделник, където да се обсъдят така направените предложения от постоянните комисии. Освен това постъпи предложение, общинският съвет по възможност да се съобрази с предложенията на сдружение „Вело Русе”, където също бяха обсъдени на комисията, която беше свикана в понеделник, както вече казах. Тези писмени предложения са, както на г-н Милков основните предложения в писмен вид, така и тълкованията бих казал на юриста на общинския съвет, свързани с предложенията на сдружение „Вело Русе”, са представени в писмен вид и вие ги имате, предполагам сте се запознали с тези предложения.

 ….

Проф. В. Пенчев: Минаваме към 6 глава, която съдържа 18 члена, от чл.39 до чл.56 включително. По тази глава, както отначало бях споменал има предложение да се формулира текст и това предложение е от сдружение „Вело Русе”. На комисията, временната комисия, която се проведе в понеделник беше възложено на юриста да формулира текст, който текст да звучи примерно така: „Чл.45у ал.3 от проекта да придобие следния вид: преди заседанието председателят на комисията да информира обществеността за предстоящото заседание като обявява предложението за дневен ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на официалната интернет страница на общинския съвет, а при необходимост и на определените за това места в общината. Това което предлагаха господата от сдружение „Вело” да няма „или” и затова тука г-н Илиев предлага на приоритетно място да се изтегли официалната интернет страница на ОбС, а при необходимост и определените за това места в общината. Това е едно от предложенията, което предварително е постъпило в писмен вид, но то в този му окончателен вид не е съгласувано с комисията. Имаше принципно съгласие, че би могло да се изнесе на приоритетно място. Има ли други предложения относно гл.6, касаещи тези 18 члена. Заповядайте г-н Веселинов. Заповядайте, разбира се

Г-н И. Веселинов. Уважаеми колеги от „Вело Русе” имат още едно предложение за този текст, нали чета от материала, който ни е раздаден. Става дума за тази публикация за дневния ред и часа и мястото да бъде три дни, не по късно от 3 дни преди провеждане на заседанието, което според мене също има смисъл, защото в сегашния текст хипотетично съществува възможността да го публикувам. Председателят да публикува 3 часа преди заседанието и реално хората от гражданите да не могат да бъдат предварително информирани и да участват в заседанието, което право им дава закона. Така, че освен замяната на „или” с „и” предлагам да бъде добавени и това „ не по късно от три дни преди провеждане на заседанието”.

Проф. В. Пенчев: Тоест вие предлагате друга редакция. Тук понеже е казано „официалната интернет страница”, а при необходимост вие казвате „и”. ( Коментар от зала не се чува). Има ли други предложения по глава 6. Заповядайте г-н Бучаков.

Проф. В. Пенчев: Благодаря на г-н Бучаков. Оставете писмените си предложения. А, тука ги има, добре. Заповядайте. Г-н Георгиев има думата.

Г-н Георгиев: Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, моето предложение е в чл.51 да отпадне думата „съкратен”. Съображенията ми за това са, че протоколът е нещо, което отразява факт и това, което се е случило по време на заседанието на комисията, той може да бъде по-съкратен или по-разширен. Протоколът или е протокол или не е протокол, поради което въпросът е организационен. И следва да се вземат съответните технически мерки, за да може да бъдат пълни протоколите.

Проф. В. Пенчев: Кой член беше? (Коментар от зала не се чува). Има ли други предложения за 6 глава. Не виждам други предложения. Пристъпваме към гласуване на така направените до сега. Първо прочетохме формулировката на г-н Искрен Илиев относно предложенията на…, предложенията на сдружение „Вело Русе” повтарям, преди заседанието председател на комисията информира обществеността за предстоящо заседание, като обявява предложението за дневен ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на официалната интернет страница на ОбС, а при необходимост и на определените за това места в общината. Моля процедура на гласуване на това предложение.

КВОРУМ – 46. С 15 гласа „за”, 8 „против” и 23 „въздържали се” предложението не се приема.

Проф. В. Пенчев: Г-н Веселинов предложи да се запише срок в чл.45, ал.3 да бъде не по- късно от 3 дни преди провеждане на заседанието. И същите 3 дни, но нека да ги гласуваме по отделно. Чл.45, ал.3 да бъде не по-късно от три дни преди провеждане на заседанието. Моля процедура на гласуване на това предложение.

КВОРУМ – 48. С 21 гласа „за”, 3 „против” и 24 „въздържали се” не се приема предложението.

Проф. В. Пенчев: Също подкрепено от г-н Веселинов е предложението на сдружение „Вело Русе” към чл 51, да се добави нова ал.3 с текст „Протоколът се публикува на официалната интернет страница на ОбС в срок от 3 дни след подписването му”. Моля процедура на гласуване на това предложение.

КВОРУМ – 47. С 20 гласа „за”, 3 „против” и 24 „въздържали се” не се приема предложението.

Проф. В.Пенчев: Минаваме към 8 глава от правилника която включва 9 чл., от чл.63 до чл71 включително. По 8 гл. както съобщих още в самото началото на база предложения от сдружение „Вело Русе” юриста на ОС предлага, чл.69 ал.3 да придобие следния текст. „Председателя на ОС, чрез звеното по чл.69 А ал.2 от ЗМСМА уведомява заинтересованите лица и оповестява чрез интернет страницата на ОС, а при необходимост и чрез местните печатни и електронни медии, решението по ал.2 най- малко 7 дни преди датата на обсъждането. 7 дни тука се запазва, понеже е законово изискване.

Проф. В. Пенчев: Така, последно има ли други желаещи да вземат отношение по 8 глава. Няма, пристъпваме към гласуване. Тъй като аз започнах с предложението, което току- що прочете г-н Пехливанян и затова го прилагам отначало него на гласуване. Това е предложението, както споменах в самото начало формирано на базата на писмото изпратено от сдружение „Вело Русе” и формулирано от г-н Искрен Илиев. Ставаше въпрос за току-що прочетения текст: „Председателят на ОбС, чрез звеното по чл.29 А, ал.2 от ЗМСМА, уведомява заинтересованите лица и оповестява, чрез интернет страница на ОбС, а при необходимост и чрез местните печатни и електронни медии решението по ал.2, най-малко 7 дни преди датата на обсъждането”. Подлагам на гласуване това предложение. Моля процедура.

КВОРУМ – 47. С 39 гласа „за” 2 „против” и 6 „въздържали се” приема се предложението.Няма коментари.

Добави коментар

Твоя коментар: