Warning: mysql_get_server_info(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/mislide/public_html/velobg.org/ruse/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_dbfunctions.php on line 10

Warning: mysql_get_server_info(): A link to the server could not be established in /home/mislide/public_html/velobg.org/ruse/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_dbfunctions.php on line 10

Становището на сдружение Вело-Русе по проекта на Община Русе по схемата “ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА”

 

Повече за самия проект и за участието на Вело-Русе в общественото му обсъждане може да прочетете в протокола от самото събитие. По-долу е нашето становище, което внесохме в регламентирания срок:


 

ДО Пламен Стоилов  кмет на Община Русе

КОПИЕ ДО арх. Олга Калнъкова

ст. експерт отдел “Устройствени планове и схеми”


СТАНОВИЩЕ


относно ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG 161PO001/ 1.4-09/ 2012: ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА”

 на Сдружение “Вело-Русе”,

изх.№ 25/09.11.2012г.

 

 

Уважаеми гoсподин  кмет, уважаема проектантска комисия,

На 05.11.2012г. в Пленарна зала бяхме запознати с проектното предложение на Община Русе за кандидатсване по схемата “Зелена и достъпна градска среда” (проект ЗДГС). В хода на общественото запознаване членове на сдружение “Вело-Русе” неколкократно вземаха думата и споделиха позитивните си първоначални впечатления от проекта. Дни по-късно, на проведеното Общо събрание на “Вело-Русе” на 07.11.2012г. представихме на велосипедната общественост основните идеи, залегнали в проекта ЗДГС, и също така публикувахме информация за проекта и в нашите Интернет страници и потърсихме мнението на велосипедната общност. Силния отзвук сред аудиторията и множеството възникнали концептуални въпроси ни задължават да доразвием нашата позиция в  няколко конструктивни коментара и базирани на тях предложения.


По нататък ще се позоваваме на документ, който би трябвало да е  предоставен от консултанта на проектното предложение по схемата  „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града” (ИГТ) в подготовката на компонента свързана с велосипедния транспот – “План за развитие на велосипедната инфраструктура”, който ще наричаме за краткост “Велоплан към ИГТ”.  В случай, че поръчителите и авторите на проекта ЗДГС не са се запознали с него, горещо препоръчваме да го направят. Този план е послужил като основа при определяне на картата с първостепенни и второстепенни вело-трасета, залегнала във финалния вариант на проекта ИГТ, която получихме като неформален отговор на писмо с вх.н.  63/96/04.05.12 . В процеса на изработването на велосипедния план, нашето сдружение взе активно участие и подпомогна дейността на под-изпълнителя сдружение “Велоеволюция”. Именно този велоплан беше широко разгласен от Вело-Русе сред нашите съграждани, като в желанието си да съберем повече мнения на активни велосипедисти проведохме и обществено запознаване с него през декември 2011г, на което присъства и главният архитект на Община Русе Симеон Рангелов (1). Резултатите от това обсъждане внесохме официално с писмо вх. н. 94кк/500/16.12.2011г. до кмета и до председателя на общинския съвет на Община Русе.

Също така в нашето изложение ще се позоваваме и на холандското ръководство „Design Manual for bicycle traffic”, C.R.O.W., 2007 (2),  за краткост  C.R.O.W., 2007, посочена като референтна книга в раздел „Пътна безопасност” на Европейската комисия.


Принципни коментари

 

 1. Сдружение “Вело-Русе” приветства желанието да бъде изградена велоалея.

  Проекта ЗДГС включва концептуална идея за град Русе – ограничаването на автомобилния поток за сметка на масовия градски транспорт и велосипедното движение. Всички мерки, които стимулират алтернативни на автомобила превозни средства в Русе, могат да доведат до ефективно разтоварване на трафика и в конкретния случай да превърнат реконструираната улица в истинско разширение на пешеходната зона. Създаването на велосипедна инфраструктура дава ясно послание към обществото за това какви видове транспорт са препоръчителни за централната градска част. За постигане на траен ефект следва да се прилагат и други свързани политики за насърчаване на велосипедното и пешеходното движение.


 1. Изграждането на велосипедна алея в пешеходна зона НЕ Е добра практика.

  Пешеходните зони, каквато е централната улица на град Русе, имат и комуникационна функция – приоритетно за пешеходци. Велосипедните алеи от своя страна представляват високоскоростни(20-25км/ч) велосипедни пътища, приоритетно за велосипедисти.  Изграждането на обособена велосипедна алея на пешеходната зона крие опасност за сигурността на пешеходците и е предпоставка за бъдещ конфликт между пешеходци и велосипедисти. Добрата практика, C.R.O.W., 2007 (2), сочи, че най-приемливо е провеждането на велосипедното движение през пешеходни зони да бъде споделено, без допълнителна велосипедна инфраструктура. Така велосипедистите сами регулират скоростта си, съобразвайки се с предимството на пешеходците. Същевременно за провеждане на транзитното велосипедно движение е добре да се изгради успоредна бърза велосипедна алея извън пешеходната зона.

  Създаването на обособена велосипедна алея в пешеходната зона не се препоръчва и от Велоплана към ИГТ. Там консултантие са  преценили че:


Раздел 2.2. Улично движение:

“На пешеходната ул. ”Александровска”  има интензивен пешеходен поток, което прави желателно изместването на основния велосипеден поток извън тясната част на пешеходната зона.”


Раздел 5.1. Главна велосипедна мрежа:

“За да се избегне конфликтът с пешеходците на пешеходната улица, са предложени велосипедните трасета по ул. ”Петко Петков” и ул. ”Пирот” за бързо придвижване с велосипед (проектна скорост 25 км/ч). Същевременно не се забранява движението с велосипед в пешеходна зона – там обаче предимството е за пешеходците и скоростта на велосипедистите се съобразява с тях. При необходимост е възможно да се въведе забрана за велосипедисти на пешеходната улица в пиковите часове.”


Следвайки тези препоръки изказваме притеснението си от предложената нова велоалея (предполагаща висока скорост на придвижване) в частта си от  пл.Свобода до пл. “Елиас Канети”, тъй като създава условия за конфликт между пешеходци и велосипедисти.

Отбелязваме, преминаването на велосипеден поток през пешеходна зона не е невъзможно, но то трябва да се прави с ясно дефиниране на приоритетното място на пешеходеца, като за целта се избягва изричното указване на трасе за велосипеди и/или се създават високоскоростни алтернативи близко и извън пешеходната зона.


 1. Недостатъчна ширина на предвидената велосипедна алея.

  Предложената ширина от 2м за двупосочна велосипедна алея не противоречи на дейставащата към момента Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии на МРРБ (3). Обръщаме внимание, че тази наредба задава МИНИМАЛНИТЕ параметри и се базира на остарели анализи, които не са в съответствие с добрите европейски практики на страните с дългогодишен “велосипеден” опит. Например в холандското ръководство C.R.O.W., 2007 (2),  се препоръчват различни параметри в ЗАВИСИМОСТ от проектната натовареност на велосипедната алея (бр. велосипедисти за 1 час). Аналогични са и предписанията в други ръководства като най-често те биват: минимална ширина на двупосочна велоалея 2.5м, препоръчително – 3.0м, минимална ширина на еднопосочна велоалея 1.5м, препоръчително – 2.0м. През 2013 г. се очаква да излезе велосипедно ръководство на български език по проект Mobile2020 – “Повече велосипеди в малките и средно големи градове на Централна и Източна Европа до 2020 г.” (4) финансиран по програма Интелигентна Енергия Европа, в което ще се препоръчат същите минимални ширини.


 1. Първоначално неясен и дефакто твърде кратък краен срок за становища.

  Крайният срок за приемане на становища и предложения не бе съобщен на самото обсъждане/запознаване. В публикуваната новина на сайта на общината, както и в протокола от самото обсъждане качен в Интернет също отсъства крайна дата. Прави неприятно впечатление, че срокът е упоменат само и единствено на последната страница на електронното копие на “анкетната карта за обратна връзка”, чието хартиено копие ни беше раздадено преди самото обсъждане. На хартиеното копие липсваше именно тази страница. Надяваме се, че това е техническа грешка! За да се избегнат в бъдеще подобни недоразумения би било полезно да се регламентира единна процедура и срокове за всички бъдещи обществени обсъждания/запознавания, както това е направила например Столична община със своята “НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания (5)”. Тези предложения ще отнесем и към Общинския Съвет на гр. Русе.

 

 

Предложения към проекта ЗДГС


 1. Предлагаме от проекта ЗДГС да отпадне предвидената велосипедна алея по ул. “Александровска” в часта си от пл. “Свобода” до пл. “Елиас Канети”
   
 2. Предлагаме промяна на ширината на предвидената велоалея  по ул. “Александровска” в частта си от пресечката с ул. “Константин Иречек” до Градската библиотека както следва: ширина 2,5м на местата, където се предвижда да е двупосочна и 1,5м на местата където се предвижда да е еднопосочна.

 

 

Други предложения

Въпреки, че нямат пряко отношение към проекта ЗДГС добавяме и няколко принципни предложения допълващи макрорамката, в която е поставен проекта:

 

 1. Предлагаме да се отмени забраната за преминаване на велосипедисти през площад “Свобода” и ул. “Александровска” и да се замени с ограничение по скорост  (напр. до 10км/ч), което съответства на скорост малко по-висока от пешеходната. Сдружение “Вело-Русе” би се включило активно в разяснителна кампания сред пешеходците и велосипедистите за този тип промяна.


 1. Предлагаме да се въведе единна процедура и срокове за бъдещи обществени обсъждания и запознавания, както това е направено в Столична община (вж. коментар 4)


За допълнително изясняване на нашите предложения заявяваме готовността си да участваме в дискусиите на работната група, която ще обсъжда предложенията по проекта ЗДГС.

Сдружение “Вело-Русе” приветства инициативата на Община Русе за подобряване и развиване на велосипедната инфраструктура в нашия град и подкрепя усилията, които се полагат за намиране на допълнително финансиране и включването на изграждането на велосипедни алеи в бъдещите и настоящи инфраструктурни проекти в Русе. Смятаме, че посоката, в която поема родното ни място приляга на съвременен европейски град и заявяваме нашата готовност да участваме активно в този процес. Сдружение “Вело-Русе” ще работи за постигане на общата ни цел с Община Русе –  да направим велосипедната инфраструктура висококачествена и ефективна с приоритет безопасността на най-уязвимите участници на пътя – пешеходците и велосипедистите.

Цитирани външни източници на информация:

(1) http://velo-ruse.eu/bike-map-public-discussion-211

(2) http://www.crow.nl/nl/Publicaties/publicatiedetail.aspx?code=REC25

(3) http://www.mrrb.government.bg/index.php?do=law&id=181&lang=bg&type=7

(4) http://mobile2020.eu

(5) http://sofiacouncil.bg/?page=ordinance&id=85

 

 

гр. Русе,

09.11.2012г

                                                  С уважение,

инж. Кольо ПазарджиевНяма коментари.

Добави коментар

Твоя коментар: