Warning: mysql_get_server_info(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/mislide/public_html/velobg.org/ruse/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_dbfunctions.php on line 10

Warning: mysql_get_server_info(): A link to the server could not be established in /home/mislide/public_html/velobg.org/ruse/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_dbfunctions.php on line 10

След отказа на общинския съвет да приеме част от предложените промени, без да се аргументира, сдружение Вело-Русе отправи отново няколко предложения за промяна на Правилник за организация на ОС. Използвахме повода за внасянето на правилника за повторно обсъждане от група общински съветници. По-долу и самото писмо:

 


 

Предложение към

“Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”


От Сдружение “Вело-Русе”

изх.№ 20/15.06.2012г.


Уважаеми г-н  Пенчев,


Във връзка с предстоящо обсъждане на промени в Правилника за работа на Общински съвет Русе Управителният съвет на Сдружение „Вело – Русе“ реши отново да предложи на Вашето внимание своите предложения за промени в Правилника, които бяха предложени с писмо с вх.н. 1278/12.12.2011г. Отнася се само за тези промени, които бяха отхвърлени без аргументи от страна на общинските съветници на заседанието проведено на 15.12.2011г. Предложените промени имат единствената цел да подобрят прозрачността в работата на Общинския съвет и да улеснят достъпа на гражданите до информация. Надяваме се, че в случай на неприемане на някои от предложенията ни, този път да бъдем информирани и за мотивите на отхвърлянето.

 

Приложение: предложение за корекции в Правилника (измененията са посочени с курсив и болд)

 

  • Чл. 45 ал. 3 да стане:

В срок от 3 дни преди заседанието председателят на комисията информира  обществеността  за предстоящото заседание, като обявява предложението за дневен ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на предварително определените за това места в общината и на официалната Интернет страница на Общинския съвет.


Мотив: В първоначалния текст не е посочен срок, което означава, че информирането на обществеността може да стане и 1 час преди заседанието, което е лишено от смисъл. Публикуването в интернет страницата да стане задължително.


  • Чл. 51. Да се добави нова алинея:

(3) Протоколът се публикува на официалната интернет страницата на Общинския съвет в срок от 3 дни след подписването му.

Мотив: Предложението подобрява достъпа на гражданите до информация и облекчава администрацията.


  • Чл.97 последното изречение да добие вида:

Протоколите се публикуват в интернет до 7 дни след подписването им.

Мотив: нищо не бива да пречи протоколите да бъдат публикувани и преди крайния срок. Публикуването в Интернет е чисто технически въпрос, който не изисква минимално време и срокът може да се съкрати.


гр. Русе,

15.06.2012г

                                                  С уважение,

инж. Кольо ПазарджиевТази страница за последно е обновена на: 2012.06.20

Няма коментари.

Добави коментар

Твоя коментар: