Warning: mysql_get_server_info(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/mislide/public_html/velobg.org/ruse/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_dbfunctions.php on line 10

Warning: mysql_get_server_info(): A link to the server could not be established in /home/mislide/public_html/velobg.org/ruse/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_dbfunctions.php on line 10

Вело-Русе предлага повече информация в Интернет в новия “Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”

 

На 12.12.2011г. сдружение Вело-Русе предложи промени в “Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” с основна идея повишаване достъпността за дейността на общинския съвет в Интернет. Пълният текст на становището може да видите по-долу:


 

До доц.Васил Пенчев

Председател на Общински съвет Русе

 

Предложение към проект за

“Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”

 

От Сдружение “ВЕЛО – РУСЕ”

изх. № 11/ 12.12.2011г.


Уважаеми г-н Пенчев,


Благодарение на възможността да се запознаем с проекта за “Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” на интернет страницата на Община Русе, Ви изпращаме някои предложения за корекции в него. Предлаганите промени са предимно от технически характер и имат за цел да прецизират сроковете свързани с публикуването на протоколите от работата на Общинския съвет и комисиите към него, както и да улеснят достъпността на тези протоколи в Интернет. Съзнавайки, че не можем да бъдем вносители на предложение за промени в подготвения проект, се надяваме, че ако отговарят на Вашите виждания, ще може да ги внесете по надлежния ред за обсъждане на предстоящата сесия на Общинския съвет.


Прилагаме: Приложение 1 – Предложения за промени към проект за “Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”.


гр. Русе,
12.12.2011г.
                    С уважение:

/инж.Кольо Пазарджиев/

Приложение 1

Предложения за промени към проект за “Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”


Член
Алинея

Стар вариант

Ново предложение

чл. 45 ал. 3 текстът “Преди заседанието” да се промени (аналогично на алинея 2) на “Не по-късно от 3 дни преди провеждане на заседанието”
чл. 45 ал. 3 текстът “или на официалната интернет страница” да се промени на “и на официалната Интернет страница”
чл. 51 няма да се добави нова алинея 3 с текст: “Протоколът се публикува на официалната Интернет страница на Общинския съвет в срок от 3 дни след подписването му”
чл. 60
ал. 3
текстът “Най-малко 3 дни” да се промени на “Най-малко 7 дни”
чл. 69
ал. 3
текстът “или Интернет” да се промени на “и Интернет страницата на Общинския съвет”
чл. 97 членът да се прецизира изцяло;
Коментар: щом протоколът е изготвен, т.е. съществува като файл, за качването му в Интернет при добре стикована администрация са необходими не повече от няколко минути.
да се промени на:
ал. 1 Протоколът се изготвя в срок от 5 дни, след приключване на заседанието.
ал. 2 Общинските съветници могат да преглеждат протокола и да искат поправянето на грешки в 5-дневен срок от изготвянето му. Възникналите спорове се решават от Общинския съвет на следващото заседание.
ал. 3 При липса на  възражения протоколът се публикува на интернет страницата на Общинския съвет най-късно 2 дни след изтичане на срока за възражения.
чл. 102
ал. 1
текстът “7-дневен срок” да се промени на “5-дневен срок”

 Няма коментари.

Добави коментар

Твоя коментар: