Warning: mysql_get_server_info(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/mislide/public_html/velobg.org/ruse/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_dbfunctions.php on line 10

Warning: mysql_get_server_info(): A link to the server could not be established in /home/mislide/public_html/velobg.org/ruse/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_dbfunctions.php on line 10

Предложение за електронно деловодство към Община Русе

По повод новия сайт на Община Русе, решихме да обърнем отново внимание на нашите управници върху една от концепциите за електронно управление – електронно деловодство. Пълният текст на предложение може да намерите по-долу:

 


 

До г-н Пламен Стоилов

                                                                                        кмет на Община Русе

Предложение към проекта за нов сайт на Община Русе

От Сдружение “Вело-Русе”

изх.№ 03/08.03.2013г.

 

Уважаеми господин  Стоилов,

 

От 01.03.2013 Община Русе предостави за ползване новия сайт(1), на Общината. Няма съмнение, че той е една важна стъпка за подобряване на достъпа на гражданите до информация, свързана с дейността на администрацията на Общината и на Общинския съвет и осигуряване на така необходимата прозрачност при вземане на важни решения. Публикуваните документи “Харта на клиента” и “Стандарти за обслужване” дават ясни насоки за подобряване на взаимоотношенията между администрацията и гражданите.

С желание да подпомогнем тази положителна стъпка на Община Русе бихме искали да направим предложение за въвеждане на т.нар. единно електронно деловодство.

Досегашната практика на сдружение “Вело – Русе” показва, че при внасяне на писма чрез стария сайт(2) не се получава обратна връзка с посочен входящ номер и когато такива писма не се позовават на Закона за достъп до обществена информация, отговор изобщо не се получава. В раздела “контакти” на новия сайт има такава възможност, чиято ефективност тепърва предстои да проверим.

Като добър пример в това отношение можем да посочим Община София, която има много добре изграден начин на работа. Всеки гражданин може да подава становища, заявления и предложения през единно електронно деловодство(3) и в много кратък срок получава  електронно потвърждение за завеждане/незавеждане на изпратения документ и входящ номер. С входящия номер всеки заинтересован гражданин може да проследи движението на своя документ през електронния достъп до деловодната система(4) на общината.

Новият сайт на Община Русе дава добри възможности за внедряване на подобна система за електронно деловодство. Нашето сдружение разполага с експерти в областта на информационните технологии и при необходимост бихме могли да помогнем с идеи за разработването на такъв модул към новия сайт.

Създаването на подобно виртуално деловодство кореспондира директно с декларираното от Община Русе желание за участие(5) в схемата за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво(6) и по конкретно с някои от 12-те принципа за добро демократично управление от Стратегията за иновации и добро управление на Съвета на Европа(7):

 

 • Принцип №2: Отзивчивост – да се осигури непрекъснато във времето посрещане на нуждите и законно обоснованите очаквания на гражданите от страна на местните власти;
 • Принцип №4: Откритост и прозрачност – да се осигурява обществен достъп до информация  и да се улеснява разбирането за това, как се решават обществено значимите въпроси;
 • Принцип №7: Компетентност и капацитет – да се гарантира, че местните представители на населението, както и назначаемите служители са в състояние да изпълняват своите задължения;
 • Принцип №8: Иновации и отвореност за промени – да се гарантира, че се извлича практическа полза от въвеждането на нови решения и добри практики – Следва да се търсят нови и ефективни решения  на проблемите и да се приоритизират съвременните методи за предоставяне на услуги.


Ние от Сдружение “Вело-Русе” считаме, че Община Русе все още не е напълно готова да заслужи това признание. Не е налице нужната степен на прозрачност и своевременно уведомяване на гражданите за предстоящи събития, отсъства обратна връзка за внесените предложения, обществените обсъждания често оставят впечатлението за формалност и т.н.

 

При необходимост, можем да посочим конкретни мерки, които биха подобрили прозрачността в работата на Общината и по – добрата комуникация с гражданите.

 

Използвани външни източници:

 

 1. Новият сайт на Община Русе:  http://www.ruse-bg.eu/index.php

 2. Форма за обратна връзка на стария сайт на Община Русе: http://www.ruse-bg.eu/kontakt,1.htm

 3. Виртуално деловодство на Община София: http://www.sofia.bg/virtdelovodstvo.asp

 4. Виртуална справка за документи на Община София: http://www.sofia.bg/spravka.asp

 5. Община Русе кандидатства по процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво: http://www.ruseinfo.net/news_110346.html

 6. Схема за присъждане на Етикета: http://self.government.bg/decentralization/?cid=600052

 7. Дванадесет принципа за добро и демократично местно самоуправление: http://www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/strategy_innovation/Strategy_Brochure_Bulgarian.pdf

 

гр. Русе,

08.03.2013г

                                                  С уважение,

инж. Кольо Пазарджиев

 

 
Тази страница за последно е обновена на: 2013.03.15

Няма коментари.

Добави коментар

Твоя коментар: