Warning: mysql_get_server_info(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/mislide/public_html/velobg.org/ruse/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_dbfunctions.php on line 10

Warning: mysql_get_server_info(): A link to the server could not be established in /home/mislide/public_html/velobg.org/ruse/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_dbfunctions.php on line 10

Протокол от общественото запознаване, неправилно наричано обществено обсъждане, на което за пръв път се представи проекта с който Община Русе ще кандидатства по схема “ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА”

Оригиналният документ се намира на страницата на общината, по-долу е негово копие.

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG 161PO001/ 1.4-09/ 2012: ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА” – ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007 – 2013 ., ПРИОРИТЕТНА ОС 1 – УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ, ОПЕРАЦИЯ 1.4 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА И ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА”.

Днес 05.11.2012 г. От 17.30 ч. В пленарна зала на сградата на Община Русе се състоя Обществено обсъждане във връзка с подготовка на проектно предложение за кандидатстване на Община Русе за финансиране по оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Зелена и достъпна градска среда ” със следната насоченост:

Благоустрояване и достъпна градска среда на участък от ул. „Александровска” от пл. „Свобода” до Градския исторически музей и западната част на пл. „Батенберг”.

Инж. Димитър Наков – Зам. – кмет на Община Русе по УТ откри заседанието, като обяви повода за настоящото събиране. Призова към активност за даване на конструктивни предложения, които да бъдат взети предвид при възлагането на проекта.

Даде думата на арх. Симеон Рангелов – Главен архитект на Община Русе, за даване на разяснения по изискванията на програмата и предвижданията на проекта.
Арх. Симеон Рангелов – Главен архитект на Община Русе 

– Става въпрос за проект, който ще бъде реализиран по оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., по приоритетна ос 1 – „Устойчиво и интегрирано градско развитие” – операция 1.4 – „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” – Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/ 1.4-0.9/ 2012: “Зелена и достъпна градска среда ”. Целта на програмата е да се подобри качеството на живот и работната среда с по-добър достъп до основните услуги и нови възможности за повишена регионална конкурентоспособност и устойчиво развитие. Специфични цели на програмата са изграждане на устойчиви и динамични градски центрове, като по този начин се увеличават възможностите за просперитет и развитие и увеличаване на регионалния туристически потенциал. По този начин се подпомага прилагането на интегриран подход за развитие на градските зони. Проектът се разработва в тясна връзка с предвижданията на разработвания Интегрирания план за градско възстановяване и развитие / ИПГВР/, за зона „А” – с широки обществени функции, в която влиза и разработваната в проекта зона. По този начин се цели постигане на синергичен ефект – компонентите на проекта ще доведат до подобряване на целия комплекс от дейности, свързани със задачата.

Допустими дейности за финансиране по програмата са:

  • – Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих, като паркове, зелени площи, детски площадки и др.
  • – Изграждане, реконструкция и възстановяване на пешеходни алеи и тротоари, пешеходни зони, изграждане на велосипедни алеи, подлези и др.
  • – Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа, изграждане на обществени паркинги встрани от главните улици
  • – Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление
  • – Създаване на достъпна среда, свързана с горните направления

Спрели сме се на възможен проект за реализация – възлагане изработването на проект за благоустрояване и достъпна градска среда на участък от ул. „Александровска” от пл. „Свобода” до Градския исторически музей и западната част на пл. „Батенберг”. Основен мотив за избора е, че тази част от главната градска пешеходна ос на града – ул. “Александровска”, досега е била пренебрегвана, както по отношение състоянието на обектите, регистрирани като „паметници на културата” и прилежащите им територии, така и на благоустрояването и подземната и надземна инфраструктура – улични платна, тротоари, озеленяване и др. Изложението ще илюстрирам със схема на зоната, предмет на проекта. Зоната започва от Пл. „Свобода” и Доходното здание, продължава по ул .”Александровска” до пл. „Хан Кубрат”, по-нататък до пл. „Елиас Канети”, продължава по ул. „Александровска” до Градския исторически музей и включва и западната част на пл. „Батенберг” с участъка от градината, достигащ до бъдещ подземен паркинг .
Основните характеристики на предложението са:

  • – подобряване на физическата среда и създаване на достъпна градска среда
  • – подобряване организацията на движението

Благоустройствените мероприятия включват:

1. подмяна на настилките

2. предвиждане на трасе за велоалея по цялата дължина на зоната, от пл. „Свобода”, около градината на пл. „Батенберг”, по ул. „Иван Вазов”, с възможност за продължаване до ул. „Борисова”

3. стесняване на уличните платна и увеличаване ширината на тротоарите по прилежащите към градината улици, увеличаване на площта на плочниците за улесняване движението на пешеходците и осигуряване на ново трасе за велоалеята

4. осигуряване на паркиране в определени за целта места – например пред историческия музей

5. ограничаване движението на МПС в участъка от ул. „Александровска” от сградата на ДСК до пл. „Елиас Канети” – само за зареждане и обществен градски транспорт

6. забраняване движението на МПС в останалата част от ул. „Александровска”, в която се предвиждат само велоалея и пешеходна алея

7. редуциране ширината на уличното платно и премахване паркингите на пл. „Хан Кубрат” и на пл. „Елиас Канети” и насочването им към бъдещи надземни и подземни паркинги по околните улици

8. благоустрояване и улично озеленяване и осветление

9. подобряване визията на градината на пл. „Батенберг”, наречена „Перлата на гр. Русе”, с реконструкция и обновяване на съществуващото озеленяване и алейна мрежа, подобряване на вертикалната планировка в северната и част

10. ефектно градинско осветление

11. автоматична поливна инсталация

12. ремонт на декоративния шадрава

13. реконструкция на Мемориалния паметник от сръбско-българската война и др.
Извън контекста на програмата, трябва да се спомене и връзката на проекта с идеята за създаване на зелена градска ос в западната част на централна зона „А” по ИПГВР – чрез пространствено и композиционно свързване на градината на пл. „Батенберг” с градината на пл. „Д – р Мустаков”, с озеленяването по ул. „Борисова”, с продължаването и до градината на пл. „Дунав”, до руините на римската крепост „Сексагинта приста” и до благоустрояването в крайбрежната ивица на р. Дунав.

Беше дадена думата на присъстващите представители на различни организации и сдружения и граждани за задаване на въпроси и даване на предложения и се разви дискусия.

Виктор Стоянов – представител на велосдружението „ВЕЛО –РУСЕ”

– Искам разясняване параметрите на велоалеята – как ще бъде маркирана, с каква настилка, къде ще бъде началото и къде краят ? Някак си е в нищото.

Цветан Тиханов – представител на велосдружението „ВЕЛО –РУСЕ”

– Какво ще стане със заповедта на предишния Кмет за забрана движението на велосипеди по площада, оставаща в сила и сега?

Отговор от инж. Д. Наков

– Приветствам активността на велосдружението. Има ограничения в обхвата на проекта, продиктувани от обема на финансирането по програмата. Предвидената велоалея в този участък от ул. „Александровска” е продължение на велоалеята, предвидена по ИПГВР – преминаваща от ул. „Борисова”, до пл. „Дунав”, „Сексагинта приста” и Крайбрежната зона. Трасето на велоалеята ще бъде с 2 м. ширина и ще се откроява с различен тип настилка, ограничена от пешеходния поток с предпазни елементи.

Арх. Жасмина Ангелова

– Като отдавна практикуваща колоездене, намирам идеята за добро начало. Предлагам да се използва германският опит – велоалеята да бъде без бордюри, естетично оформена с настилка. Използването и е въпрос на проява на култура от страна на гражданите.

Отговор от инж. Д. Наков

– Няма да има високи бордюри и др. елементи. Запознат съм с опита на Германия. Обществото трябва да промени отношението си към велоалеята, отначало ще трябва да се прилага стриктен контрол.

Въпрос от арх. С. Рангелов

– Каква визия за велодвижението и велоалеята има велосдружението ?

Кольо Пазарджиев – представител на велосдружението „ВЕЛО –РУСЕ”

– Доволен съм от предложението. Велоалеята в перспектива ще се свърже със старата велоалея чак до Парка на младежта. В западна Европа велоалеите се открояват с настилката си и с поставени през известно разстояние знаци – шаблончета с изображение на велосипедист, на всяко кръстовище. При създаване организацията на движението не е достатъчно да се означи велоалеята само в началото и в края – пример за това е съществуващата велоалея от Парка на младежта до Градските хали – хората не я забелязват и не спазват ограниченията в пешеходното движение. Адмирирам цялото предложение като продължение на осъществената реконструкция на другите части на ул. „Александровска”.

Отговор от инж. Д. Наков

– На практика не се спазва съществуващата велоалея. Достатъчно е настилката да бъде различна, но нямаме необходимата култура.. Наистина не е предвидена велоалея в благоустроения вече участък на ул. „Александровска” от пл. „Свобода” до Градските хали, но тогава нямаше поставено подобно изискване. В рамките на проекта за Интегрирания план за градския транспорт / ИПГТ/ ще се разработи Мастерплан на велосипедната алейна мрежа, в това отношение сме единственият град с предвиждане на такъв план. По този начин ще имаме цялостна концепция за велодвижението, а няма да се работи на парче. Добре е велосдружението да вземе активно участие в предстоящото разработване и обсъждане на Мастерплана.

Проф. Марко Тодоров

– Искам да допълня изказването на К. Пазарджиев – Както разбирам, според идейния проект, велоалеята ще продължи по ул. „Иван Вазов” до ул. „Борисова”. Апелирам да се осъществи по-бързо тази идея. Да се обсъдят различни възможности, които зависят от осигурените средства. Културата по използването на велоалеята ще се появи постепенно, в последствие.

Забележка от инж. Д. Наков

– Мастерпланът за велоалеята ще бъде разработен съгласно предвижданията на ИПГТ.

Арх. Венцислав Илиев

– Прави впечатление активността на велосдружението.
Това предварителна информация за обявяване на конкурс ли е, или има вече направен проект ? Велоалеята, преминаваща от паметника на съветския войник до Градските хали не се използва по предназначение и няма обвързване от там нататък. Да има задължително схема на всички зони, където ще има велосипедно движение. Да има обвързване. Движението на велосипеди е по-добре да се осъществява периферно, с напречни връзки. Ул. „Александровска” е тясна в този участък и не е добре да има велоалея. Предлагам зелената зона да не изключва източната част на пл. „Батенберг”. Да се реши паркирането в зоната. Има конфликтни точки между различните потоци на движението, на пл. „Хан Кубрат” например. Това означава ли че Генералната комуникационно транспортна схема / ГКТС/ към ОГП вече не е актуална.

Отговор от инж. Д. Наков

– Не работим на парче, но проектът е ограничен по средства и обхват, а оттам и по срокове. Мастерпланът предстои да бъде възложен през пролетта. До Нова година проектът за благоустрояване зоната трябва да бъде съгласуван / вкл. и в НИПК/ и одобрен, да бъде издадено Разрешение за строеж. Ще се предвиди етапност в осъществяването му. Източната част на пл. „Батенберг” не се третира поради предстоящото изграждане на подземен паркинг, който фигурира в действащия ПУП. Според схемата за безвъзмездно финансиране има ограничителни условия за недопускане на ново строителство в третираната зона за петгодишен срок. Пред историческия музей има паркинг, което по принцип не е приемливо. По-добре е паркирането да се осъществява в страничните улици. В частта от ул. „Александровска” от сградата на ДСК до пл. „Елиас Канети” се предвижда да има само бус-лента за обществен градски транспорт. Въпросът е дали да се допускат частни МПС. Велоалеята не е единствено важна. В района на пл. „Хан Кубрат” уличното платно се стеснява само до едно платно за движение, което ще доведе до ограничаване на трафика и скоростта. Ще се предвиди специална настилка , която да не позволява висока скорост. Няма да има критична точка в пресичането на различните видове движение. Тук е важна визията, архитектите да си кажат думата по оформлението и дизайна на зоната, по ефектното осветление и др. Необходимо е да дадете своите предложения в най-кратък срок. Няма време за състезания.

Арх. Венцислав Илиев – САБ – Русе 

– В гр. Добрич беше обявен конкурс

Отговор от Стр. Карапчански – Зам. – Кмет на Община Русе по Евроинтеграцията

– Разчитаме на дискусията, както и на внасянето на вашите предложения в писмен вид, за да допринесат за изясняването на концепцията.

Арх. Мария Костадинова – САБ – Русе 

– Предвидена ли е реконструкция на подземните инженерни мрежи? Има неудачи в това отношение в осъществената вече реконструкция на част от централната пешеходна зона ? Ще се премахнат ли наличните преместваеми обекти и въобще ще има ли такива. Паркирането ще се премахне от пл. „Хан Кубрат”, но къде ще се осъществява. Наистина не е добре да има паркинг пред Историческия музей. Срокът за одобряване на проекта е до края на годината, какви са сроковете за реализацията му.

Отговор от инж. Д. Наков

– Реконструкция на подземните инженерни мрежи ще има. Предвиждат се канални тела за разполагането им в двата края на пешеходната зона по ул. „Александровска”, с което ще се избегне нарушаването на настилката впоследствие. Съществуващите преместваеми обекти няма да се запазят, а новите ще се поставят според приети специфични правила към проекта.

Отговор от арх. С. Рангелов

– Съществуващите преместваеми обекти ще се премахнат. Поставянето на нови такива е недопустим разход в рамките на финансирането на проекта. Дискусионен е въпросът, считам че дори да има такива, те трябва да бъдат с регламентиран дизайн, отговарящ на визията на застрояването. Паркирането в зоната ще се намали. Уличното паркиране ще се насочи в други, определени за целта места. Предвиденият подземен паркинг в източната част на градината на пл. „Батенберг” е малък по капацитет, за да бъде рентабилен и ще се търси паркиране и под дворовете на близките училища.

Огнян Петров – гражданин

– Считам че предложението е неосъществимо. Пл. „Хан Кубрат” и пл. „Елиас Канети” в момента се използват за паркинги. Уличното платно в участъка от сградата на ДСК до пл. „Елиас Канети” е задръстено от паркирани коли от едната страна и движещи се такива от другата. Пред у-ще „Хр. Ботев”, новия бизнесцентър и Градската библиотека има паркирани и движещи се коли. Градината е изцяло оградена от движението. Нужно е кардинално решение. Прилежащите улици да се задънят с изключение на ул. „Съборна”. Да се забрани движението на МПС, да има такова само пред сградата на ДСК и пред хотела. Настилката да бъде на едно ниво. Иначе предложението няма да бъде реалистично.

Отговор от инж. Д. Наков

– Това е кардинално предложение. Както спомена арх. Рангелов, едно от основните мероприятия е увеличаване на пешеходната зона за сметка на уличните платна около градината, за да се вмести в нея и велоалеята. Предвидените декоративни елементи ще възпрепятстват паркирането. Към училището има интензивен пешеходен и транспортен поток – извозват се децата. В Европа е масова практика да се осигурява достъп за децата с предимство.

Арх. Златина Йорданова– САБ – Русе 

– Предвижда се за сметка на пътното платно да се ушири тротоарът. Има нужда от цялостна комуникационна схема за града. Движението в зоната е натоварено. Така нареченото „ухо” около градината „Батенберг” затруднява движението. Пл. „Хан Кубрат” ще стане една тапа, защото няма друг подход. Стесняването на уличните платна около пл. Батенберг” ще затрудни движението, градината и без това е пешеходна зона. Не може да се махнат паркоместата преди да се осигури паркиране на друго място.

Отговор от инж. Д. Наков

– Относно тапата на пл. „Хан Кубрат” и „ухото” около пл. „Батенберг” – входът към пл. „Хан Кубрат” на практика е с един ред автомобили, защото останалата част е задръстена от паркирането. Същото ще бъде премахнато. Касае се за 20 паркоместа, което не е проблем. Аз съм за ограничаване паркирането пред сгради – паметници на културата. Не е необходимо колите да спират точно пред входа, за да се вижда колата. Може това да става и в близките улици.

Арх. Ралица Панайотова

– Каква е фазата на проектиране, от какъв колектив е разработен проектът. Това е много важна, централна част на града. Има допуснати предишни грешки, които трябва да се избегнат. Има варианти за решаване на двата площада, да се обсъди транспортната схема. Не трябва да има преминаване на транспорт през площадите. Да остане евентуално само през пл. „Елиас Канети” – потокът от ул. „К. Иречек” преминава през него към ул. „Славянска”. Може да се ограничи преминаването с настилката или с пропускателен режим по време. Ул. „Олимпи Панов” да стане пешеходна зона. Не са решени основните комуникации, боя се че е късно да се обсъжда въпросът. Визията се решава с конкурс – както в Добрич и Плевен. Досега не сме имали проведен конкурс за паметник на културата в ансамбъл. Подозирам какъв ще бъде резултатът – само едни плочки. Защо бюджетът се разхвърля на такава голяма площ, няма да се постигне качество. Защо да не се предвидят например скулптурни композиции на площадите, както в Пловдив ? Лошо е състоянието на реализираната част от пешеходната зона. Трябва да има дълготрайност на прилаганите материали.

Отговор от инж. Д. Наков

– Не може да се премахне транспортната връзка на пл. „Хан Кубрат”. Не виждам проблем да остане. В района има много административни сгради, до които трябва да има осигурен достъп. Трябва също да се осигури достъпна среда за лицата с увреждания.

Отговор от арх. С. Рангелов

– Има одобрен и действащ ОГП с ГКТП за гр. Русе. Има и одобрен ПУР за ЦГЧ. Предложението е съобразено с тях, като планове от по-горен ред. За да се промени Улично-регулационният план в зоната, трябва първо да се измени ГКТП. Единственото изключение от предвижданията на ОГП, което е допуснато в предложението, е за участъка в началото на ул. „Николаевска” – не се затваря южната и част, преминаваща пред Градския исторически музей.

Арх. Венцислав Илиев

– Наистина през пл. „Хан Кубрат” има предвидено по ОГП преминаване на транспорт. Да се запази уличната регулация, но без стесняване.

Отговор от инж. Д. Наков

– Ще обсъдим предложението. Но не смятам, че това е удачно.Така уличното платно ще продължава да се използва за паркиране, както и до сега. За паркиране може да се използват страничните улици – „Цариброд”, „Олимпи Панов” и „Хр. Г. Данов”. Въпросът ще се разгледа от специалисти по комуникациите. Относно скулптурните композиции в Пловдив, смятам че, нищо не пречи в проекта да се предвидят места за разполагане на скулптури. Това е само апликационна форма, разработва се задание за проектиране. Няма още възлагане на проект. Може да се произнесете за бус-лентата и велоалеята, но да се има в предвид, че не трябва да се ограничава достъпността на средата.

Виктор Стоянов – представител на велосдружение „ВЕЛО –РУСЕ”

– Считам, че по ул. „Александровска” не трябва да има велоалея, ще се аргументирам по-късно. В Ню Йорк, Вашингтон и Балтимор няма различна настилка по велоалеите – има само светлоотражателна маркировка. Да се затвори пл. „Батенберг” отвсякъде. Защо навсякъде да се стига с кола? По-вече да се върви пеша. За да се вземат децата от училището, може да се спира в съседните улици. Защо не се споменава паркингът зад Историческия музей. Бус-лентата по ул. „Александровска” не трябва да я има. Може да заобикаля градският обществен транспорт. Да се намали уличното платно на пл. „Хан Кубрат”, наистина се намалява скоростта по този начин. Какъв е статутът на занемарената сграда на Регионалния педагогически център на пл. „Елиас Канети”? Цяластен проблем е оттичането на водата от улиците. В САЩ и Австрия няма улични шахти. Оттичането става чрез специални тела с отвори , вградени в бордюрите на тротоарите. Капаците пречат на велосипедистите и изчезват.

Отговор от инж. Д. Наков

– Предложенията е добре да се подават писмено, за да се вземат пред вид при изготвяне на заданието за проектиране. Децата не бива да вървят пеша до училището. В страни като Франция и Германия за целта се прилага временна организация на движението в определени часове. Оттичането на водите няма да може да става в бордюрите на тротоарите, защото се предвижда настилката да бъде на едно ниво с уличното платно. Зад историческия музей е предвидено обществено-обслужващо застрояване и няма паркинг.

Любен Петров – гражданин

– Да се отстранят забранителните знаци за велосипедно движение в центъра – от Градските хали до магазин „Русе”.

Отговор от инж. Д. Наков

– С Мастерплана може да се промени организацията на движението. По ИПГТ има заложени 14 км. велоалеи. Ще бъде възложен през пролетта, няколко месеца ще се разработва и ще се осъществи чак през август – септември. Направете предложение до Кмета на Община Русе и общинската Комисия по организация и безопасност на движението / КОБД/. Предложението за проекта за Мастерплана на велосипедното движение е направено от инж. Валентин Вълчев и за него има положителни отзиви.

Отговор от Стр. Карапчански

– Предвижданията по ИПГТ са на мениджърско ниво. С Мастерплана ще се даде една дългосрочна визия за велосипедното движение, ще има функционалност. В предложението за Мастерплана освен предвидените за изграждане през следващите 3 години 14 км. велоалеи, има предвидени още 14 км за изграждане до 2020 г. .

Виктор Стоянов – представител на велосдружението

– Защо въвеждате понятието „Мастерплан”, всъщност това е „Генплан”. Покажете ни къде са тези 14 км. велоалеи, които се предвиждат.

Отговор от инж. Д. Наков

– Велоалеите ще бъдат посочени в Мастерплана. Ще има етапност на изпълнението.

Арх. Златина Йорданова

– Ще бъдат ли качени материалите в сайта на Общината ? Ще има ли предвидени паркинги за велосипедисти ?

Отговор от инж. Д. Наков

– Предложението не дава детайлна разработка. Ще бъде осигурено финансирането му. Моля да си представите предложенията в писмен вид, за да бъдат взети предвид при възлагането и разработването на проекта.

Съгласували:

  – инж. Димитър Наков
Зам-кмет на Община Русе

– арх. Симеон Рангелов
Главен архитект на Община Русе

Подготвил:
арх. Олга Калнъкова
Старши експерт отдел „УПС”Тази страница за последно е обновена на: 2015.03.29

Няма коментари.

Добави коментар

Твоя коментар: