Warning: mysql_get_server_info(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/mislide/public_html/velobg.org/ruse/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_dbfunctions.php on line 10

Warning: mysql_get_server_info(): A link to the server could not be established in /home/mislide/public_html/velobg.org/ruse/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_dbfunctions.php on line 10

Протокол от заседание на Работна група за изработване на план за велосипедна мрежа

проведено на 30.05.2014, град Русе

Работната група е учредена със заповед на Кмета на Община Русе с №РД-01-1480 от 29.05.2014 г

Велосипеден план 2014 (май).

Велосипеден план 2014 (май).

Присъстват

 • От сдружение Вело-Русе: Кольо Пазарджиев(председател), Валери Матеев(експерт), Делян Тодоров(член на УС)
 • От Община Русе: Димитър Наков(зам.кмет „Устройство на територията”), Ненчо Ненов(ст. инсп. “Контрол по строителството”) , Николай Симеонов (мл. експерт „Европейско развитие”), Пенка Ангелова(нач. отдел УПК), Кремена Минева (Гл. инсп. отдел „Транспорт”)
 • От Сектор Пътна Полиция: Николай Петракиев (ст. инспектор)
 • От проектантския колектив: Момчил Василев(ръководител проект), Ростислав Кандиларов (координатор проект)

Предложен е следния дневен ред:

 1. Кратко запознаване с видовете велосипедни алеи и примерна реализация
 2. Изработване на Визия, цели и задачи за Велоплан 2014
 3. Запознаване с картата към Велоплан 2014
 4. Временни резултати от анкетата “С велосипед в Русе”
 5. Критични места във Велоплан 2014, представяне на резултати от огледи по места
 6. Определяне на приоритетните велоалеи, за които е осигурено финансиране;
 7. Разни

По точка 1:

Докладва Момчил Василев, представя видовете велосипедни алеи, като палитра от възможности за реализация със съответните препоръки и места, на които е добре да се прилагат. Коментарите и препоръките са да се изчисти формулировката и наименованията им, така че да съответства на Българското законодателство и по-конкретно “Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии”.
Копие от презентацията може да намерите тук:
https://drive.google.com/file/d/0B_PE0vycmrquSUtsdVZ1Z2doa1k/edit?usp=sharing

По точка 2:

Докладва Момчил Василев, представя предварителна стратегическа текстова част към Велосипедния план и се обсъждат основните насоки, в които град Русе е необходимо да се развива за да се изпълни предвиждането на Визията и Целите на Велоплана. Обсъждат се необходимата дължина на велосипедната мрежа, проблеми с градското замърсяване от транспортни средства, превишения шумов фон на град Русе, Съкращаване на времето за пътуване с велосипед и по точно приоритизирането на велосипедното движение във всички аспекти, подобряване на сигурността на велосипедистите и създаване на условия за туристи да използват велосипед по специализиран маршрут. Обсъждат се различни цели за повишаване на относителния дял на броя на придвижванията с велосипед спрямо общия брой пътувания в град Русе до 2020г. Проектантският колектив предлага заложената цел да е 10%, предложението на г-н Наков е 30%.

Извадка от ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ЗАМЪРСИТЕЛИ И ДОСТИГАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИТЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 2010-2013, съдържаща анализи за замърсеност на въздуха и деля на транспорта за запрашаване може да намерите тук: https://drive.google.com/file/d/0B_PE0vycmrquNm1GRkMzUDBHOW8/edit?usp=sharing.

Извадка от РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКА КАРТА ЗА ШУМ В ОКОЛНАТА СРЕДА НА АГЛОМЕРАЦИЯ РУСЕ ОТ 2011 година, съдържаща анализ на шумовия фон на основни пътни артерии в град Русе, включително и максималните нормативни стойности, доказващи прекомерното превишаване на шумовото замърсяване: https://drive.google.com/file/d/0B_PE0vycmrquZnNhOWhGVk1zSVk/edit?usp=sharing .

Работен вариант на Стратегическо планиране на Велоплан 2014: https://docs.google.com/document/d/17klzDkObQfWys-p28NmqkGArYo3-RgDSAeetMyCln44/edit?usp=sharing .

Решение по точка 2:

Работната група се спира на цел достигане на 25% пътувания с велосипед до 2020г. Необходимо е доуточняване и допълнителни проучвания за максималния процент, които може да се достигне в заложения период от 5 години на разработвания Велоплан 2014. По останалите докладвани въпроси работната група преценява, че за да даде становище е необходимо да се запознае обстойно с предложения документ съдържащ Стратегическо планиране на Велосипедния план.

По точка 3:

Докладва Момчил Василев, запознава работната група с логическия път, по който са изработени настоящите карти на Велоплан 2014. Представя Схеми на Обхватна теоретична веломрежа, Обхватна първостепенна веломрежа, Предварителна План-схема на велосипедната мрежа на град Русе и План-схема на велосипедните паркинги и стойки. Четирите стъпки/карти може да намерите тук: http://velo-ruse.eu/activities/bicycle-lanes-rus/bikeplan-ruse-2014 .

По точка 4:

Докладва Ростислав Кандиларов, представя междинните резултати от анкетата “С велосипед в Русе”, копие от презентацията може да намерите тук: https://drive.google.com/file/d/0B0qlZ7nfq_GaTHl5UE9JYThMMmc/edit?usp=sharing

По точка 5:

Докладва Момчил Василев, представя резултат от оглед на критични места от Велоплан 2014 с конкретни предложения за решения, които след обсъждане работната група прие.
Пълния текст на доклада може да намерите тук: https://docs.google.com/document/d/19LX4MLs8kiJdghaAf1v4TAndkvM5Jposmph14sycIj4/edit?usp=sharing
Допълнителни снимки от обходените места може да видите тук: https://drive.google.com/folderview?id=0B_PE0vycmrqubmJtLTM5V2JPeXc&usp=sharing
както и на чрез Google street view.

Решения по точка 5:

Решение 5.1: В избора на основни варианти за прекарване на велосипедната мрежа през обсъжданите критичните места се ръководим от принципа – най-безопасния маршрут за велосипедистите, като се съобразяваме с всички участници на пътното платно. Алтернативите, които са предложени могат да се приемат само, като временни възможни решения, които ще се реализират единствено ако основния вариант не може да се финансира, съществува проблем с отчуждаване на земята и др.
Решение 5.2: За най-безопасни решения по предложените за обсъждане варианти се избират:

 • За обект 1 – Определяне на варианти за ул.“Тулча”/подлез под ЖП/ ул.”Митрополит Григорий”: Вариант 1А за маршрут и Вариант 2А за подлез под линията
 • За обект 3 – Ул.”Тича” или ул.”Сакар планина” – Вариант А
 • За обект 7 – Избор на трасе за кв.”Ялта” – Вариант А
 • За обект 14 – Варианти за бул.”Липник“ в зоната на ЖП надлеза – Вариант А с обединяване около решението за разширяване и удълбочаване на подлеза под ЖП линията, за да не се намалява пропусквателния капацитет на велоалеята.
 • За обект 16 – Връзка на Дружба и Чародейка с центъра – Вариант А
 • За всички останали обекти има само едно водещо предложение

По точка 6:

Докладва Момчил Василев. Предлага се списък на приоритетни велосипедни алеи, които да бъдат изградени:
https://docs.google.com/document/d/11dz7fi4yoqhChCQ_UIGaP8lqp0hM1xnlLGPxarBD21E/edit?usp=sharing

Решения по точка 6:

Приема се приоритетно да се изгради в максимално къс срок първостепенната велосипедна мрежа заложена в Велоплан 2014. Основен подприоритет е качественото изпълнението на кръстовищата и подходите към тях, за да се гарантира безопасността на велосипедистите на най-опасните места по велоалеите.

По точка 7 Разни:

7.1. Представяне на “Холандски тип кръстовище” – Делян Тодоров представя български превод на кратък филм “Безопасни кръстовища”. Клипът може да намерите тук:
https://www.youtube.com/watch?v=LIPe2mhndOE

7.2. Обсъждане на законовите възможности свързани с маркировка и пътни знаци за регулиране на велосипедното движение, които предоставя българското законодателство.

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА:
Освен всички друго вижте:
Чл. 64. ал 4. “Велосипедна пътека” – М9. Очертава се с две успоредни прекъснати линии, състоящи се от квадрати или ромбове. (аналога на пешехона пътека)
Чл. 60. ал. 4. Допълнителна табела Т17(Табела с текст) се използва за изясняване или ограничаване действието на пътен знак само в случаи, за които не са предвидени допълнителни табели
http://www.mvr.bg/NR/rdonlyres/C0ACA3F9-5635-4D15-BC56-8887EE27CAB6/0/PPZDvP.pdf

НАРЕДБА № 17 от 23.07.2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни
сигнали
За велосветофар вижте Чл. 18. и Приложение № 6 към чл. 18, т. 1 и 2
http://dokkpbdp.mvr.bg/NR/rdonlyres/B08D54BD-FF3A-4F8B-9A60-716A521CE430/0/svetofari.pdf
За допълнителна информация предоставяме КРИТИЧЕН АНАЛИЗ НА ПРАВНАТА УРЕДБА, ПОСВЕТЕНА НА ВЕЛОСИПЕДНИЯ ТРАНСПОРТ И ИНФРАСТРУКТУРА(2009г):
http://velobg.org/docs/Analiz_na_zakonovata_ramka_final_2009.pdf

Решения по точка 7.2.:

Приема се да се проучат европейските практики и в текстовата част на Велоплан 2014 да се направят конкретни предложения, които да бъдат основа за създаване на бъдеща общинска наредба за велосипедна сигнализация велосипедната мрежа на град Русе. Необходимо е проучване дали може да се ползват “свирещи” маркировки на границата между велоалеи и пътното платно, когато са на едно ниво.

 Няма коментари.

Добави коментар

Твоя коментар: