Warning: mysql_get_server_info(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/mislide/public_html/velobg.org/ruse/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_dbfunctions.php on line 10

Warning: mysql_get_server_info(): A link to the server could not be established in /home/mislide/public_html/velobg.org/ruse/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_dbfunctions.php on line 10

ПРОТОКОЛ № 40 ОТ ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

Проведено на 17.07.2014 г., начало 9:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 50, отсъства проф. Христо Белоев. Заседанието бе открито и ръководено от засл. проф. Васил Пенчев, Председател на ОбС – Русе.

……………………….

Точка 3. Приемане на план за велосипедна мрежа в допълнение на план схемата на комуникационно-транспортната система на гр. Русе

Засл. проф. В. Пенчев: Трета точка, така както я изтеглихме напред. Това е всъщност точката под номер 34, която е в дневния ред свързана с велоалеите. Господин Кмете …? (коментар от зала не се чува) Архитект Бучуковска от името на кмета има думата, заповядайте.

Арх. Ж. Бучуковска: Уважаеми общински съветници, Община Русе е бенефициент по проект Интегрирана система за градски транспорт на град Русе. Проектът се състои от 8 компонента, като компонент 6 е изграждане на велоалеи с цел подобряване безопасността на велосипедистите на пътя. Компонентът включва изработване на план за велосипедна мрежа, това може да го видите на екрана. Това е общата схема, която е част от Общия устройствен план на града, част от транспортно-комуникационната система. И втория етап е проектиране и строителство на избрани велосипедни алеи от 14 километра. Искам да направя допълнение към контролния лист, в обстоятелствената част на предложението след 4-ти абзац като … след изготвяне проучване от страна на изпълнителя се предлагат следните трасета …“ Тоест уточняваме трасетата на тия 14 километра:

 • бул. „Цар Освободител – ул. „Николаевска“ до бул. „Христо Ботев“ – западния тротоар.
 • Бул. „Цар Освободител“ по средната разделителна ивица.
 • Бул. „Цар Фердинанд“ по средната разделителна ивица.
 • Булевард „Липник“.
 • Бул. Христо Ботев“, бул. „Цар Освободител“ и бул. „Васил Левски“.
 • Улица „Българка“.
 • Ул. „Шипка“ от ул. „Българка“ до ул. „Згориград“.
 • Ул. „Изгрев“ от ул. „Згориград“ до обходна велоалея пред блок 302 в кв. „Чародейка“.
 • Ул. „Изгрев“ обходна велоалея пред блок 302 в кв. „Чародейка“.
 • Ул. „Изгрев“ обходна велоалея пред блок 302 в кв. „Чародейка“ до ул. „Филип Станиславов“.
 • Улица „Ф. Станиславов“
 • Бул. „Васил Левски“, бул. „Христо Ботев“ до ул. „Тодор Икономов“.
 • Булевард „Съединение“.
 • Парка на Младежта до алея „Възраждане“.
 • Алея „Младост“.
 • Връзка на алея „Младост“ с бул. „Тутракан“.
 • Бул. „Тутракан“ от Парка на Младежта до Захарна фабрика.

И в диспозитива на решението правим следните допълнения: в правните основания се заличава правна норма на чл. 16, ал. 1, т. 2 от Наредба №8 на МРР В точка 1 на решението думите „окончателен вариант на плана“ се заменят думата „план“. Създава се точка 2 със следния текст „Одобрява първи етап – 14 километра велосипедна мрежа на територията на гр. Русе“. Тука са проектантите на веломрежата, които не знам … Господин Председател, какъв е реда да презентират проекта? (коментар от зала не се чува) Ако е възможно, просто за 5 минути, за да могат обшинските съветници да се запознаят подробно се него.

Засл. проф. В. Пенчев: Кой ще докладва?

Арх. Ж. Бучуковска: Проектантът арх. Василев.

Засл. проф. В. Пенчев: Ами следва да гласуваме дали общинските съветници желаят да изслушат този доклад. Да го подлагаме ли на гласуване? Правите предложение ама то всъщност предложението трябва да бъде от общински съветник или от кмета. (коментар от зала не се чува) Господин Кмете, правите ли го това предложение. (коментар от зала не се чува) Да, благодаря ви. Постъпило е предложение за изслушване на проектанта. Моля, процедура на гласуване.

КВОРУМ – 40. С 38 гласа „за”, 0 „против” и 2 „въздържали се” така се прие предложението.

Засл. проф. В. Пенчев: Общинският съвет изяви съгласие за изслушване на проектанта. Господин Василев, заповядайте.

Арх. М. Василев: Господин Председател, господа общински съветници.

Засл. проф. В. Пенчев: По-близо до микрофона.

Арх. М. Василев: Съвсем кратко, ще бъда много кратък, ще нахвърлям набързо начина, по който се осъществи тоя велосипеден план. Това е картата, което виждате на малкия екран е картата на града разделена на зони. Според определени показатели като население, места за работа и всъщност се изгражда една мрежа, която трябва да свърже всичките тия зони, така че да подсигури бързи връзки във всяка една точка. След което, след като вече са свързани тия места линиите, получените линии, изградената мрежа се нанася върху улиците, съществуващата улица от градската мрежа. Както виждате са нанесени според вида на зоната и на притегателността като вече се отлагат първостепенните и второстепенните велоалеи. На тоя етап се отлагат и всичките видове трасета, които са извън градски или … маршрути към околните места на града, за да се получи въпросния велоплан, който преди малко видяхте в малко по-голям мащаб. Към него се добавят второстепенните алеи, всички видове свързващи спомагателни, третостепенни, всички други, които изграждат велосипедния план. От него са извадени въпросните 14 километра, малко не се вижда, въпреки че е увеличена картата, но това представлява 14-те километра, които са включени „Цар Освободител“, „Фердинанд“, които разпределят движението, вело движението към центъра. От тях радиално излизат 3 основни лъча, това са „Липник“, „Христо Ботев“ и „Съединение“ към парка и бул. „Тутракан“. Предвидена е и връзка между Чародейка и „Липник“ през пробива „Кауфланд“, в момента предстои реализацията. Също така предстои реализация и на част от бул. „Тутракан“ от Захарна фабрика до Дунав мост. Това е в общи линии, което исках набързо просто да ви запозная как е изграден самия велосипеден план. Благодаря ви.

Засл. проф. В. Пенчев: Благодаря на г-н Василев. От там нататък колеги, искам да съобщя, че действително обществения интерес е висок към тази точка. Всички общински съветници са получили поне 7-8 електронни пощи, които са свързани с тази точка, положително становище на гражданите. Отделно ние гласувахме и в дневния ред сме заложили 3 изказвания на граждани. Предлагам да пристъпим към изслушване на изказванията на граждани по точката. По реда на постъпванията първо г-н Кольо Пазарджиев, председател на управителния съвет на Сдружение „Вело Русе“. Заповядайте, г-н Пазарджиев.

Изказване на К. Пазарджиев: Благодаря, г-н Председател. Уважаеми г-н Кмете, уважаеми госпожи и господа общински съветници, уважаема общинска администрация. Най-отговорно мога да ви заявя, че за мене днеска е един празник за българската демокрация, един хубав ден, както се изрази в недалечното минало един български политик. И това е така, защото този велосипеден план е нещо значимо за нашия град. А още повече, че той е изработен от една група проектанти, млади хора, които милеят за бъдещето на нашия град, които показват съпричастност към проблемите и към това как ще изглежда нашия град за в бъдеще. Днес няма да ви говоря за ползата от велосипедния транспорт, за това как в Холандия е не практично и проява на лош вкус, ако не ходиш на работа с колело. Няма да говоря и за това как във Франция съюза на работодателите, националното сдружение прие мерки за допълнително насърчаване на работниците, които отиват на работа с велосипед и им придават към заплатата по 25 евро цента за всеки изминат километър. Аз ще говоря за това какво става в нашия град и в България в момента. Предните години с огорчение констатирахме, че в нашия град няма нито един метър истинска велосипедна алея, докато в по-големите градове на България по медиите непрекъснато отразяваха различни велосипедни трасета и участъци и ние гледахме едва ли не със завист, това че в много градове това става реалност. Обаче искам да ви кажа, че както е казал народа „Всяко зло за добро“. Тези градове направиха своите и добри, и лоши велосипедни алеи, но всичките от тях са белязани със знака на това, че те не са обвързани като цялостна велосипедна инфраструктура, и много от тях започват от нищото и завършват в нищото. А нашият план, който днеска вие ще приемете избягва точно това, той поставя основата на нещо систематизирано, правилно, нещо комплексно, благодарение на което в годините ще бъде изградена една истинска, работеща велосипедна инфраструктура. И аз ви уверявам, че всички присъстващи в залата имаме основание да се гордеем с тоя факт, тъй като Русе отново е за първи път първи в страната. Такъв документ до този момент не е приеман. Този план ще стане неразделна част от ЗУТ и при всяка една реконструкция и бъдещи проекти тези, които работещи ще се съобразяват с него и постепенно към първостепенната велосипедна мрежа, която е предвидена за изграждане в следващите 2-3 години ще бъдат добавени следващите трасета, така че до 2020 година ние да сме убедени, че Русе ще придобие един хубав европейски облик и ще стане по-добро място за живеене. Вело Русе и проектантите на екипа не говорим само за велоалеи, ние говорим за истински, практични и ползваеми и най-вече безопасни велоалеи, тъй като чрез тези действия се цели насърчаването на ползването на велосипеда от широк кръг граждани на нашия град. Не само тия, които в момента го ползват, а и малките деца, възрастни хора, а и тия които все още не са се престрашили. Затова ние ще бъдем непрекъснато абсолютно безкомпромисни каквото и да се прави тези велоалеи да бъдат направени, както трябва, а не колкото да се отбие номера и те наистина да бъдат безопасни. Искам да ви кажа, че за тези 6 месеца, откакто работихме за нашия екип беше истинско удоволствие помощта, която получавахме на всички нива: от общинска администрация, от отделните административни структури, от КАТ, от медиите, от общински съветници, което ни даде увереност, че проблемът е наистина значим, от изключителна важност за хората в нашия град. При тези дискусии и срещи ние видяхме освен тази съпричастност и много проблеми, които ще съпътстват реалното изграждане на велосипедната инфраструктура. Аз съм убеден, че това няма да мине гладко без проблеми напротив ще трябва да бъдат направени компромиси и от останалите участници в пътното движение пешеходци, транспортни средства, за да стане тази велосипедна мрежа и тя да се интегрира в транспортната схема на нашия град. Но аз съм убеден, че с общо усилия ние постигнем това, защото това е правилно, защото това е важно, защото това е необходимо. Икогат остава въпрос за изграждане на нещо значимо винаги възниква въпроса за финансирането. Ще си позволя да цитирам уважавания арх. Венци Илиев, който наскоро каза, че „пари е нямало, няма и няма да има“, но в моменти, когато русенецът е усещал, че прави нещо значимо той е намирал начини как да набави тези средства и как да построи Доходното здание и Паметника на свободата, които са емблематични за нашия град. Но в момента има нещо друго, в момента има пари. Освен желание има и пари, и тези пари са по проектите ИГТ, ИПГВР, реконструкциите на отделните булеварди и това, което предстои.

Засл. проф. В. Пенчев: Благодаря ви.

Г-н К. Пазарджиев: И ще бъде грях и недопустимо, ако ние не усвоим тия пари в името на бъдещето на нашия град.

Засл. проф. В. Пенчев: Времето изтече.

Г-н К. Пазарджиев: Това, ще бъда кратък довършвам … Освен това, че нашия план е уникален за страната с това, че цялостно разглежда велосипедната инфраструктура и е полагана една истинска, правилна професионална основа, той е уникален и с нещо друго в тази отровена обществено политическа атмосфера, в която се намираме днес това е един чудесен пример как гражданско сдружение работи в партньорство с останалите заинтересовани сдружения и с общината, за което искам да изкажа моята дълбока благодарност и увереност, че това ще продължи и за в бъдеще. Още веднъж благодаря ви за това, че ние получихме наистина картбланш и пълното съдействие във всички наши действия за реализиране на тази прекрасна идея, за да може в близките години, както сме си поставили за цел Русе да стане велосипедната столица на долен Дунав и за да бъде Русе едно предпочитано и добро място за живеене. Благодаря ви за вниманието, желая ви приятна лятна ваканция.

Засл. проф. В. Пенчев: Благодаря ви г-н Пазарджиев. Преминаваме към изслушването ан следващото заявено изказване. То е от … (коментар от зала не се чува) Да, заповядайте, д-р Кожухаров има думата.

Д-р Пл. Кожухаров: Колеги, наистина аз съм убеден, че ние днеска ще го приемем дози документ, което начинание е много хубаво за нашия град. На една от комисиите зададох един въпрос, на който не очаквам веднага да получа отговор. Надявах се г-н Пазарджиев да зачекне въпроса за сигурността, за обучението на велосипедистите, защото сме свидетели в момента да едно ужасно движение на велосипедистите тъй като една не малка част от тях са под 18 години и изобщо не са чели Закона за движение по пътищата и бих помолил следващите изказващи се да кажат нещо по този въпрос. Как се предвижда обучението на велосипедисти, за да нямаме ние работа с д-р Стоянов занапред, нали така?

Засл. проф. В. Пенчев: Благодаря на д-р Кожухаров. Преминаваме към изслушването на заявката за изказване на г-н Анатоли Казаков, координатор на местната организация на ПП „Зелените“. Заповядайте, г-н Казаков.

Изказване на Ан. Казаков: Благодаря г-н Председател. Уважаеми г-н Кмет на Община Русе, уважаеми г-н Председател на Общински съвет, уважаеми дами и господа общински съветници. На фона на така … (коментар от зала не се чува) Току-що ме представиха, Анатоли Казаков, представител на местна организация на ПП „Зелените“. Така, на фона на обществено-политическата криза, която разтърси страната ни да се изказваш по тема, която има преобладаващо положително отношение, да не кажа …

Засл. проф. В. Пенчев: Моля, тишина в залата, колеги.

Г-н Ан. Казаков: … е приятно и аз се чувствам така приятно задължен, че сега мога да изкажа подкрепата си по тази тема и то от една организация „Зелените“, която винаги е била стожер на всякакви проекти, които са свързани с някакви технологични и така индустриални и всякакви, и градоустройствени проекти е винаги ни гледат някак си със страх какво пак ще кажат „Зелените“, ще се заяждат, е в настоящия случай не е така. Настоящият случай дори позволете ми, г-н Пазарджиев вече изрази, не мога да не изразя, то ще се превърне малко в една тирада, апотеоз на общинското ръководство и кмета, но това е самата истина. Изказвам искрената благодарност от името на местната организация на „Зелените“ към кмета на общината и цялото кметско ръководство в лицето на г-н Свилен Иванов, на г-н Наков, на арх. Бучуковска и цялата администрация, имахме пълно съдействие дори от общинските съветници относно обсъждането, прокарването, нашите идеи, нашите забележки, предложения за изменения и т.н., и така нататък. Затова няма как да не изразя тази благодарност. Вече спомена г-н Пазарджиев как било в Холандия и така нататък, ние вече ходим, всички ходим по Европата, Слава Богу и наистина аз съм сигурен, че когато казвам примерно, че в Холандия той спомена, когато спреш на светофар е много интересно, имам снимки едни самотни колички около тях десетки и десетки, ако не и стотици велосипеди. И тук искам да обърна внимание на един така момент в тази велосхема, която е част от Интегрирания транспортен план на града. Става въпрос, уважаеми общински съветници, не за рекраационно и туристическо само вело така алея, става въпрос за истинска транспортна схема, която да използва придвижването чрез велосипеди до месторабота например, до обществени институции, до спортни обекти, до училища, учебни заведения и както виждате всичко е начертано там. Ако имате подробни схеми и някой, който се е интересувал на комисиите ги видяха, тоест не става въпрос да се разхождаме за удоволствие по тези схеми, а става въпрос за транспортна, истинска транспортна, средство за придвижване, каквото е в така споменатите примерно средно европейски държави. Затова, когато се разглежда този въпрос, това е …, трябва да го имате предвид, защото това е важно. Тези велоалеи са създадени за сравнително високоскоростно придвижване на велосипедите над средната скорост от 20 км/ч, за да се свърши работата, за да се отиде до института, за да се отиде до еди къде си. А рекреационното и туристическо то си е отделно, виждате го в схемата, то е към околностите, към Русенски Лом, успоредно на Дунава, към Текето и т.н., има и част от Евровелоалея 6, която тръгва от Атлантическия океан и свързва Черно море, това е международна схема, предвидено е да бъде включена и т.н. Вече се спомена ни сме първия град в България, който прави такава законно обоснована и приета и одобрена надявам се по съответния ред схема. Аз, не може да не го отбележа този факт, защото и в София, и в Бургас, и във Варна има велоалеи, но както спомена г-н Пазарджиев те не са приети и одобрени по съответния начин. Пак Русе става пример на цялата страна, не мога да не отбележа, това е факт, с който трябва да се гордеете, ако надявам се го приемете. Аз знам, че ще има и забележки и това е редно да е така, защото в демокрацията, ако няма против някой или забележки за изменения то тогава има нещо съмнително. Докато обратно при тоталитаризма, когато изразиш своето различно мнение …

Засл. проф. В. Пенчев: Господин Казаков, ориентирайте се към приключване.

Г-н Ан. Казаков: Да, приключвам. И ние имаме забележки например при изграждането на алеята, която е по „Цар Освободител“ се налага да се отнеме малко от зелените площи, може би една педя, тъй като когато се направят две насрещни платна на велоалеята и трябва да има и пешеходна пътека, пешеходен път трябва да се вземе от двете страни по около една педя. Значи, препоръчваме внимателно да се обсъди тоя въпрос, когато конкретно се разработва велоалеята, за да не се отнемат много такива зелени площи, не мога като член на „Зелените“ да не го кажа това. Пожелавам ви успешна работа и надявам се да останем след одобрението на този план първия град в България, който има истински, европейски велоплан, транспортен план на града. Приятен ден, благодаря.

Засл. проф. В. Пенчев: Благодаря на г-н Казаков. Преминаваме към изслушването ан третата заявка, това е от г-н Михаил Михов от контактен център „Дестинация Дунав“. Уважаеми колеги, искам да напомня, че съгласно правилника времето за изказване е 3 минути, което време след изтичането се чува писукането, сигнала от електронния часовник. Моля, да бъдем коректни имаме тежка програма днес.

Изказване на М. Михов: Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа общински съветници. От гледна точка на туризма, тъй като това е фокуса на моята организация, от гледна точка на развитието на Русе като един туристически център и основна туристическа дестинация по Дунав развитието на транспортния велокоридор Вело6, който току-що се спомена е изключително важно. Този транспортен коридор с марката Евровело 6 е една изключително разпознаваме марка изключително в емитиращите туристически пазари потенциални за България. Това са Франция, Германия, Австрия, Холандия, хората, които пътуват на колело в десетки и стотици хиляди, и припознават тези веломаршрути и ги ползват ние следва да използваме тоя ресурс. Той е част от бъдещото развитие на града, Евровело 6, апелираме той да преминава през града не заобикаляйки го и да дава чрез велосипедния план на Русе една изключително добра и качествена, и безопасна връзка с останалите туристически атракции. Не всеки град има в задния си двор природен парк и на територията на този Природен парк обекти на ЮНЕСКО, които са в такава близост до Дунава и на самия път на Евровело 6, така че ние наистина трябва да извлечем максимална полза от това. Наистина е прекрасно, че проектът за велосипеден план свързва парковете около Русе, както и Природния парк с тази велосипедна мрежа. И това е наистина нашия апел един фокус към изграждането на Русе като туристическа дестинация за велосипедистите, тъй като тази мрежа ще се ползва не само от граждани, но и от гостите на града и тя е важна за нашия имидж. Велопланът се пасва и с алеята до Николово, която вече беше развита, предложена, както и с маршрути в Поломието, които са видими в Плана за развитие на Община Русе от 2014-2020 г., това е прекрасно. Не искам да повтарям пак, че Русе би бил първия град, нека мислим в тази посока за това как представата за нас извън града работи за развитието на града, носи приходи, ще повишава икономическото благосъстояние на града чрез този символ на устойчивия транспорт и символ на устойчивия туризъм, колелото. Благодаря.

Засл. проф. В. Пенчев: Благодаря на г-н Михов. С това изчерпахме заявките за изказвания по тази точка от граждани. Темата разбира се е обсъждана абсолютно на всички комисии, много задълбочено. Независимо от това, уважаеми дами и господа общински съветници, имате думата за въпроси, изказвания по тази точка. Има ли желаещи да вземат отношение? Архитект Илиев, заповядайте.

Арх. В. Илиев: Уважаеми г-н Кмете, уважаеми дами и господа общински съветници, много се радвам че този въпрос е сложен тук на масата пред всички вас, обществеността за решаването без съмнение за един важен за града ни въпрос, както и това, че ако наистина сме първи в България, дай Боже да е така това ще бъде гордост за нашия град. Напълно споделям патетичната реч на г-н Пазарджиев, много точни думи на адвокат Анатоли Казаков, които след малко ще цитирам и много верните забележки на д-р Кожухаров, които не знам колко от вас успяха да чуят. До тук с възторжените слова, аз ще си позволя да кажа няколко критични думи, които смятам че могат само да помогнат за осъществяването на тази без съмнение важна идея. Първо по отношение на процедурата, ние приемаме един план, който изменя според решението, което ще приемаме Общия устройствен план, което според мене е абсолютно неправилно, но аз разсъждавам от гледна точка на моята професия. След консултации с юристи, с уважавани хора, които работят в тази област се оказа, че всъщност в правната уредба няма член, по който можем да приемем такъв план, тъй като такъв план, нито в ЗУТ, нито на друго място съществува. Така, че най-вероятно това, което ще приемем, а именно чл. 134, ал. 1 и 2, както е казано в проекта за решение е може би основателно, аз няма да споря по този въпрос. Бих предложил обаче вместо да приемаме плана на основание член, точка 1, алинея 1, точка 2 от ЗУТ, който казва, че „Възникват нови държавни или общински нужди за обекти собственост на държавата и на общините … Моля, внимавайте, щото това са важни неща, всички ще гласувате след малко. Предлагам да бъде използвана точка 3, в която се казва „Възникват инвестиционни инициативи, които ще се реализират със средства осигурени по международни договори“. Това е много по-точно, много по-точна формулировка, отколкото формулировката, че възникват нови общински нужди за обекти собственост на държавата и на общините. Това е едно от предложенията, които правя. В диспозитива на решението се споменава чл. 31, ал. 3 и 4 от Наредба 8, няма да изпадам в детайли, защото това са чисто технически въпроси. Аз смятам, че този член 31, алинея 3 и 4 е напълно основателна и тя може да бъде използвана, тъй като именно там в тази наредба макар и като подзаконов нормативен акт се споменава понятието велосипедни алеи. Така, до тук по отношение на диспозитива на решението, аз след малко ще дам моите предложения. Относно текста „Одобрява …“ добре, че благодарение на активността на Камарата и на Съюза на архитектите, които бяха доста активни при разглеждането на тия въпроси, по тяхна инициатива … (коментар от зала не се чува) Нямаме градоустройствен план, имаме общ устройствен план. (коментар от зала не се чува) Не може да имаме ОГП, имаме общ устройствен план, който действа в момента. Така, сега значи до тука са тези чисто технически, юридически и правни неща, които са ми направили предложение. Сега ще пристъпя към нещо, което е по-важно, както за вас, които ще гласувате след малко, така и за обществеността. Ние приехме и разгледахме тука една схема на 14-километровата зона, 14-километровата алейна мрежа, която беше представена пред вас именно по настояване на Съюза и на Камарата на архитектите да стане ясно за какво най-напред ще стане въпрос. Тука възникват 2 въпроса, как тази 14-километрова алея, алейна мрежа ще бъде реализирана с парите, които са ни отпуснати, никой не ги знае колко са тия пари и дали те ще бъдат достатъчни, за да бъдат реализирани. Това ще бъде чудесно, ако е така, само че недейте забравя, че тепърва предстои да се изготвят така наречените работни планове, в които има стотици детайли, които могат да катурнат добрата идея. Затова го казвам, за да не излезе, че после не съм го казал. Значи ние малко, както е прието да се казва „впрягаме коня пред каруцата“. Хубаво ги гледаме тези линии, червени така трасета, но всъщност много от тях имат дълбоки проблеми, с които тепърва ще се сблъскат проектантите и впоследствие обществеността. Същото се отнася и за следващата схема, която всъщност ние не приемаме тая 14-километрова, а приемаме цялостната схема, нали така, г-н Председател? (коментар от зала не се чува) Ама, извинявайте, обаче аз съм общински съветник, тука обществените организации говориха по 10 минути.

Засл. проф. В. Пенчев: Общинските съветници са приели правилника.

Арх. В. Илиев: Така, искам да предложа, искам да предложа някои неща по отношение на схемата, която ще приемем. А именно, в предложението наречено план за велосипедна мрежа да отпадне като велосипедно трасе отсечката между ул. „Борисова“ и къщата на д-р Мустаков, тъй като същата е със статут пешеходна зона според Закона за правилника и Закона за движение по пътищата. Ние нямаме право да пускаме велосипеди по пешеходни зони. Слава Богу, това нещо беше елиминирано от проектантите и от инициаторите тъй като без съмнение това е казано в закона. Няма да коментирам други положения. Второ да отпадне велосипедното трасе по ул. „Иван Вазов“, площад „Д-р Мустаков“ до Историческия музей. Тази улица, по нея има възможност все пак за спиране и за паркиране. Недейте лишава, уважаеми господа града от възможност все пак някъде да се спре в централната градска част и да се паркира, независимо от добрите намерения за построяването на паркинги. Недейте забравя, че освен велосипедно движение, сега това е хит и всички гърмят и трещят колко сме велики, недейте забравя, че има и други участници в движението автомобили и пешеходци. Недейте забравя и друго, че устройване на велосипедно трасе върху тротоари при положение, че ние не осигурим ширина за пешеходци от метър и половина, както е по закон няма да се посрещне добре и ще бъде по принцип неправилно. Аз искрено се надявам, че това няма да бъде направено, тъй както ние всички без съмнение подкрепяме идеята за велосипедно движение. Всички ние сме едновременно пешеходци, велосипедисти и автомобилисти затова искам още един път да обърна внимание върху тези неща. Мога да говоря много, но тука ме притесняват нещо, което никога не съм харесвал, когато говоря по важни работи. Предложенията ги давам на г-н председателя, ако искате ги гласувайте.

Засл. проф. В. Пенчев: Така, има ли други желаещи да вземат отношение по тази точка? Професор Иванов, заповядайте.

Проф. Р. Иванов: Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, уважаеми представители на обществените сдружения и организации. Предполагам, че повечето от вас ме познават и знаят, че имам отношение към екологичните транспортни средства и то положително. Само няколко неща ще спомена, които не бива да се пренебрегват. Първо разбира се инициативата да се направи такъв план е много добра, тя цел ида се поставят из основи нещата на една подреденост, на някакъв план на виждането за развитието в бъдеще. В същото време аз и на общественото обсъждане споделих някои опасения, които и арх. Илиев и други присъстващи споделиха, някои от тях са отчетени. Виждам, че е представен и нов вариант, доста неща са променени, съобразени, най-вече трябва да имаме предвид и това, което арх. Илиев спомена, трябва да се съобразяваме с другите участници в движението. Разбира се, че всеки гледа от неговата гледна точка, но в края на краищата трябва да се постига някакъв баланс на обществения интерес. В тази връзка аз заявявам, че това е една положителна инициатива, би следвал ода я подкрепим по принцип. Сигурно има някои неща, които биха могли да се направят и по-добре, не мога да взема отношение по тях като професионалистите архитекти, но изказвам се така като човек, който счита, че има определен опит и познания в областта на транспорта. Разбира се, че трябва да се насърчават такива идеи за използване на типове транспорт, които по-малко замърсяват, но не мога да не отбележа, че в предложените конкретни решения за определени улици, отсечки има много какво да се желае. В тая връзка аз бих предложил освен тия 14 километра, които са залегнали в транспортния проект, за които разбирам, че ще има скоро разработени конкретни решения всяко следващо разширение на велосипедната мрежа съгласно този план да бъде правено след обществено обсъждане и то по-широко. И използвам тази трибуна да призова всички граждани и другите участници в движението също да вземат участие в тези обсъждания и съответно след решение на Общинския съвет, одобряване на тези конкретни проекти. Има доста проблеми, които биха изникнали, наше задължение е така предварително, когато можем да вземаме мерки, да правим най-добрите решения. Привършвам и в заключение, малко шеговито не разбрах защо беше тази медийна атака от страна на Вело Русе, нима смятате че тука има хора, които не поддържаме тези идеи за зелените транспорти. Нямаше нужда от тях, ако трябва да завърша и в духа на г-н Пазарджиев бих казал, че надявам се днеска да бъде един добър ден за русенската демокрация.

Засл. проф. В. Пенчев: Благодаря на проф. Иванов. Други желаещи да вземат отношение по точката? Не виждам други желаещи. Пристъпваме към уточняване на решенията. (коментар от зала не се чува) Да, заповядайте, от името на кмета заместник-кмета г-н Иванов. Заповядайте.

Г-н Св. Иванов: Уважаеми дами и господа общински съветници, тъй или иначе искам да взема отношение относно всичко, което се чу на трибуната. Да, наистина ние бяхме най-изостаналия град по отношение изграждането на велоалеите. Да, изграждането на велоалеите има пряко отношение към екологията на град Русе. Знаете, че в момента започва наказателна процедура точно за твърдите частици във въздуха срещу България, така че политиката на общината е да се увеличава екологичния транспорт и да се намаляват вредните емисии. Това, което искаме да постигнем с изграждането и реализирането на целия проект и го насочваме в тази посока, с екологично чист транспорт. Увеличаване на използването на велосипедите и градския транспорт, който трябва да се развива, да е екологично чист и намаляване на автомобилното движение. От тази гледна точка аз и на общественото обсъждане при забележките на г-н Илиев отговорих по следния начин, ние какво търсим, нали трябва да гледаме в бъдещето и да търсим екологично чистия транспорт. Екологично чистите транспорти в момента са тролеите и велосипедите. Така, че мисля, че вървим в правилна посока. Да, правим план, който е единствения и уникален в България, общ градоустройствен план имаме от 2008 година, който изменя плана от седемдесет и някоя. Така или иначе благодаря за хубавите думи на неправителствените организации, само искам да им съобщя, че във вторник бях на среща в управляващия орган, проекта на град Русе по Градски транспорт вече е водещ в България и е единствения град, на който ще бъдат отпуснати допълнителни средства. И единият компонент, по който ще ни бъдат отпуснати допълнителни средства това е изграждане на велоалеи, става дума за 2 милиона и половина. В момента велоалеи се изграждат с 845 000 без ДДС, 14 километра, вие си направете сметка каква веломрежа имаме възможност да изградим. И от тази гледна точка успеем ли да влезем в процедурите в срока до края на проекта ние ще получим и ще изградим още над 30 километра. Така, че изоставането, което сме получили през годините ще бъде много бързо изпреварено. От тук нататък на администрацията предстои това, това нека да е подарък на всички граждани, на всички сдружения, които подкрепят идеята и дано да успеем да я реализираме, по този начин да направим и изградим доста голяма и всеобхватна транспортна мрежа да може да се използват велосипедите като екологично чист транспорт. Благодаря за вниманието .

Засл. проф. В. Пенчев: Благодаря на г-н Иванов. Преминаваме към … Реплика за арх. Илиев.

Арх. В. Илиев: Репликата ми е за ул. „Иван Вазов“. Тука г-н Казаков, много точно каза, че тези велоалеи всъщност не са алеи, това са улици в улиците и улици върху тротоарите. Там се движат със скорост около 30 до 40 километра зависи кой какъв велосипед има. Ако си купим един състезателен велосипед ще кара и с 50 километра вероятно и има право. Така, че трябва много добре да преценим къде можем да ги направим тия неща. При ул. „Иван Вазов“, която дублира „Константин Иречек“, респективно „Славянска“ надолу е просто безсмислено да правим в един много близък отрязък, близка дистанция да правим две такива скоростни улици. Затова предлагам и държа на това си предложение.

Засл. проф. В. Пенчев: Благодаря на арх. Илиев. Пристъпваме … Дуплика.

Г-н Св. Иванов: Аз благодаря на всички, които участваха много и дейно в обсъжданията през последните 10 дена точно в тази връзка. Точно във връзка с това предложение ул. „Иван Вазов“ знаете, че не е включена в тези 14 километра. Ние тепърва ще я обсъдим, ако трябва … Не е казано, че влезе в следващите 30, ако толкова голям е проблема. Въпреки, че аз пак казах преди малко мислете за бъдещето на град Русе, а не за къде да спират автомобилите. Знаете много добре, че там в съседство има обособено място и сме гласували да има паркинг. Не си мислете, че ако там се изгради паркинг нали колите ще спират на ул. „Иван Вазов“. Ясно ви е, че там ще бъде забранено спирането. Тъй, че има много време в бъдещето и няма нужда сега да правим частен случай от един случай, който е безсмислено. Благодаря.

Засл. проф. В. Пенчев: Благодаря на г-н Иванов. Преминаваме към уточняване на текстовете. Постъпило е предложение от арх. Илиев, които сега ще подложа на гласуване. Първо предложение към план на велосипедната мрежа. Архитект Илиев, двете точки, които предлагате наведнъж ли да ги гласуваме или точка по точка? (коментар от зала не се чува) Първо да отпадне като велосипедно трасе отсечката между ул. „Борисова“ и къщата на д-р Мустаков като същата е със статут пешеходна зона. Подлагам на гласуване това предложение на арх. Илиев.

КВОРУМ – 45. С 20 гласа „за”, 7 „против” и 18 „въздържали се” не се прие предложението.

Засл. проф. В. Пенчев: Второто предложение към плана за велосипедната мрежа е да отпадне велосипедното трасе по ул. „Иван Вазов“ от площад „Д-р Мустаков“ до Историческия музей. Моля, процедура на гласуване на това предложение. (коментар от зала не се чува) Искате да кажете, че гласовете „за“ има 1 арх. Илиев, значи 14 „за“, 13 „против“, 17 „въздържал се“.

КВОРУМ – 45. С 14 гласа „за”, 13 „против” и 17 „въздържали се” не се прие предложението.

Засл. проф. В. Пенчев: Преминаваме към предложенията на арх. Илиев към решението. Член 34, ал. 1, т. 2 от ЗУТ да се замени с чл. 34, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, член 134 извинявам се ал. 1, т. 3 от ЗУТ. Подлагам на гласуване това предложение.

КВОРУМ – 41. С 14 гласа „за”, 4 „против” и 23 „въздържали се” не се прие предложението.

Засл. проф. В. Пенчев: Следващото предложение към решението е да се запази чл. 31, ал. 3, т. 4 от Наредба №8 от 2000-та година. Процедура на гласуване на това предложение. (коментар от зала не се чува) Колеги, тука има недоразумение, моля да прекратим, да изясним какво гласуваме.

Г-н Св. Иванов: Извинявайте, ние чл. 31 не сме го махали, не знам какво гласувате.

Засл. проф. В. Пенчев: То го пише в предложението за решение, защо гласуваме да остане? Нека на микрофона да кажете какви са ви основанията, тъй като предложението фигурира чл. 31.

Арх. В. Илиев: Трябва да изпадна в малко по-голяма детайлност. Значи, Наредба №8 е един подзаконов акт, който е действително много важен, но е подзаконов акт. Там имаше един чл. 16, който е махнат. Обаче има и чл. 34, ал. 1, както е в който именно става въпрос за пешеходните зони …

Засл. проф. В. Пенчев: Къде има …

Арх. В. Илиев: … макар и там да се отнася за обяснителна записка към предварителен проект, но в края на краищата трябва да се запази, аз това искам да кажа. Мисля, че всичко, което е към Наредба 8 отпада.

Засл. проф. В. Пенчев: Ама то го има.

Арх. В. Илиев: Добре щом го има, значи отпада от тази там точка нататък.

Засл. проф. В. Пенчев: Благодаря. (коментар от зала не се чува) Значи всъщност, арх. Илиев, тази точка не я гласуваме тъй като тя си съществува в предложението за решение. Добре, преминаваме към третото предложение, което всъщност става второ към предложението за решение думата „одобрява“ да се замени с „приема“. Моля, процедура на гласуване на това решение, тоест така, както започва решението вместо одобрява да пише приема. Моля, процедура на гласуване на решението.

КВОРУМ – 33. С 16 гласа „за”, 2 „против” и 15 „въздържали се” не се прие предложението.

Засл. проф. В. Пенчев: Пристъпваме колеги, към гласуване на целия материал, така както е внесен плюс онези допълнения, които арх. Бучуковска прочете, те са в две точки, има ги и в писмен вид. Първо по обстоятелствената част на предложението и второ по диспозитива на решението са направени допълнения. Да ги чета ли колеги пак след като арх. Бучуковска ги прочете? Явно, че няма смисъл наистина, така че гласуваме окончателния текст, така както е внесен плюс прочетените от арх. Бучуковска и представени в писмен вид допълнения към решението. Моля, процедура на гласуване на тази точка.

КВОРУМ – 49. С 47 гласа „за”, 1 „против” и 1 „въздържали се” се прие

РЕШЕНИЕ № 1064

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.127, ал.6 и чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ, чл.31, ал.3, т.4 от Наредба №8/2001г. за обхвата и съдържанието на устройствените планове и схеми и т.7.4, във връзка с т.2 от Приложение №1 към чл.68, ал.1 от Наредба №8/2001г. за обхвата и съдържанието на устройствените планове и т.3 от решение № 321/12.06.2008 г. на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

 1. Одобрява план за велосипедна мрежа като допълнение към план-схемата на комуникационно-транспортната система, неразделна част от Общия градоустройствен план на гр. Русе.

 2. Одобрява първи етап – 14 километра велосипедна мрежа на територията на гр. Русе.

 

 

 

 Няма коментари.

Добави коментар

Твоя коментар: